• Haal méér uit je keuken!

Algemene voorwaarden

1-1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en of koop en verkoop aangegaan door Firma G.D. Droogers, gevestigd te Surhuisterveen, hierna te noemen Droogers.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Droogers bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2 Mondelinge toezeggingen door Droogers zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Droogers door zijn bevestiging.

3-2 Elke met Droogers aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Droogers zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Droogers zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Droogers bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3-4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

3-5 Bij alle oppervlakten worden bij het meten de grootste lengte en breedtematen aangehouden. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle ondergronden schoon ter beschikking worden gesteld, eventuele noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden kunnen door Droogers in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Droogers binden Droogers niet, voor zover ze door Droogers niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5-1 Op alle door Droogers verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Droogers zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Droogers zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Droogers zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 Leveringstermijnen

6-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Droogers schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Droogers zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

6-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Prijzen producten

7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

7-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

7-3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

7-4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 9 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Droogers aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10-1 Droogers is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
i. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

10-2 Droogers is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Droogers of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

10-3 Droogers zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

10-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Droogers.

Artikel 11 Leverantie

Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van de goederen of de levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen;
a. Dat de plaats waar de werkstukken en / of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;
b. Dat de toegang tot de ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn;
c. Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Droogers komt vast te staan;
d. Dat de ondergronden vrij zijn van kalk, cement , vuilresten en bezem schoon ter beschikking worden gesteld;
e. Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.
De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever

12-1 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Droogers voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12-2 Indien in verband met Droogers zijn leveringswerkzaamheden elektrische-, gas- en / of andere aansluitingen nodig zijn en de installatie voor die aansluitingen gebreken vertonen, dan wel niet voldoen aan de terzake van kracht zijnde voorschriften, zal de opdrachtgever daarin alsnog moeten voorzien. Indien deze werkzaamheden aan Droogers worden opgedragen, dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever aanvullend in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Meer en minderwerk

13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13-2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

13-3 Door Droogers te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijke Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Wijziging van de opdracht

14-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

14-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Droogers ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

14-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Droogers buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 15 Materialen

15-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

15-2 Goederen die Droogers tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

15-3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

15-4 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Droogers doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Aanbetaling

Droogers is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Droogers de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 17 Annuleren

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Droogers reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Droogers gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Droogers als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Droogers te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Droogers zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Overmacht

18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuur rampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Droogers of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Droogers, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Droogers, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Droogers overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
18-2 Droogers is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Droogers om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20 Oplevering

20-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Droogers dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en geïnstalleerde in gebruik heeft genomen.

20-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Droogers niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking oorlog of andere bijzondere omstandigheden, zoals onder andere in het artikel “Overmacht” is genoemd.

Artikel 21 Reclame

21-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Droogers terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

21-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Droogers wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

21-3 Droogers dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

21-4 Indien de reclame naar het oordeel van Droogers juist is, zal Droogers hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 22 Garantie

22-1 Droogers verstrekt gedurende een vooraf overeengekomen periode garantie op geleverde en gemonteerde goederen. De garantie wordt slechts verleent op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Droogers geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.

22-2 Droogers zal niet gehouden zijn deze garantie gestand te doen in de volgende omstandigheden:
a. Indien Droogers tijdig te kennen gegeven heeft dat hij zich niet kan verenigen met de materiaalkeuze en / of werkwijze voorgeschreven door de opdrachtgever;
b. Indien door de opdrachtgever en / of derden werkzaamheden zijn of worden verricht aan de door Droogers geleverde goederen;
c. Indien gebreken en schade aan de goederen het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever;
d. Indien de goederen voor een ander doel gebruikt worden dan de overeengekomen bestemming;
e. Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de overeenkomst;
f. Indien de gebreken en schade aan de goederen het gevolg is van ondeugdelijkheid van materialen en onderdelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
g. De garantie vervalt indien de door Droogers geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt.

22-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud

23-1 Zolang Droogers geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Droogers.

23-2 Droogers heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding

24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Droogers ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Droogers eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Droogers op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 25 Betaling

25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25-2 Droogers is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

25-3 Droogers is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35.00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

25-5 Uit het enkele feit dat Droogers zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Droogers, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

Benieuwd hoe u meer uit uw keuken kunt halen met Droogers?
Bel ons op 0512 - 36 19 62 of mail en vraag naar de mogelijkheden.
Contact opnemen